• ပရိုမိုးရှင်းကာလ: အကန့်အသတ်
  • ဈေးရောင်း: USDT 72,000 အထိ
  • ပရိုမိုးရှင်းကာလ: အကန့်အသတ်
  • ဈေးရောင်း: 40% ရည်ညွှန်းနှုန်းအထိ