• උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 72,000 USDT දක්වා
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 40% දක්වා යොමු කිරීමේ අනුපාතය