• பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: 72,000 USDT வரை
  • பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: 40% வரை பரிந்துரை விகிதம்