Görnüş şertnamalary näme?

Görnüş şertnamalary näme?

Saýlaw şertnamasy, söwdagäre aktiw ýa-da belli bir senede öňünden kesgitlenen bahada aktiw satyn almak ýa-da satmak hukugyny berýän şertnama. Geljekdäki şertnamalara meňzeýän hem bolsa , opsiýa şertnamalaryny satyn alýan söwdagärler öz wezipelerini çözmäge borçly däldirler.

Opsiýalar şertnamalary aksiýalar we kriptografik walýuta ýaly esasy aktiwleriň köpüsine esaslanyp bilinýän önümlerdir . Bu şertnamalar maliýe görkezijilerinden hem alynyp bilner . Adatça, opsiýalar şertnamalary bar bolan pozisiýalarda töwekgelçilikleriň öňüni almak we spekulýatiw söwda üçin ulanylýar.

Saýlaw şertnamalary nähili işleýär?

Goýmak we jaň etmek diýlip atlandyrylýan iki esasy wariant bar. Çagyryş opsiýalary şertnama eýelerine esasy emlägi satyn almak hukugyny berýär, şol bir wagtyň özünde opsiýalar satmak hukugyny berýär. Şeýlelik bilen, söwdagärler köplenç esasy aktiwiň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşýanlarynda jaň edýärler we bahanyň arzanlamagyna garaşýanlarynda goýýarlar. Şeýle hem, jaňlary ulanyp bilerler we bahalaryň durnukly bolmagyna umyt baglap bilerler - ýa-da hatda iki görnüş - bazaryň üýtgemegine garşy ýa-da garşy çykmak.

Saýlaw şertnamasy azyndan dört bölekden ybarat: ululygy, möhleti, iş taşlaýyş bahasy we baýrak. Birinjiden, sargydyň göwrümi söwda edilmeli şertnamalaryň sanyna degişlidir. Ikinjiden, möhleti gutarýan senesi, söwdagäriň indi bu mümkinçiligi ulanyp bilmejek senesi. Üçünjiden, iş taşlaýyş bahasy aktiwiň satyn alynjak ýa-da satyljak bahasydyr (şertnama alyjy bu mümkinçiligi ulanmak kararyna gelen halatynda). Netijede, premium opsiýa şertnamasynyň söwda bahasydyr. Saýlaw güýjüni almak üçin inwestoryň tölemeli mukdaryny görkezýär. Şonuň üçin alyjylar ýazyjylaryň (satyjylaryň) möhletiniň ýakynlaşmagy bilen yzygiderli üýtgäp durýan premiumyň bahasyna görä şertnamalar alýarlar.

Esasan, iş taşlaýyş bahasy bazar bahasyndan pes bolsa, söwdagär esasy emlägi arzan bahadan satyn alyp biler we baýragy deňlemä goşansoň, girdeji gazanmak üçin şertnamany durmuşa geçirip bilerler. Emma iş taşlaýyş bahasy bazar bahasyndan ýokary bolsa, eýesiniň bu mümkinçiligi ulanmaga hiç hili sebäbi ýok we şertnama peýdasyz hasaplanýar. Şertnama ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda, alyjy diňe wezipä girende tölenen tölegini ýitirýär.

Alyjylaryň öz jaňlaryny we goýýanlaryny ýerine ýetirmek ýa-da ýerine ýetirmek arasynda birini saýlap bilýändigine garamazdan, ýazyjylaryň (satyjylaryň) alyjylaryň kararyna baglydygyny bellemelidiris. Şonuň üçin jaň opsiýasyny alyjy şertnamasyny ýerine ýetirmek kararyna gelse, satyjy esasy emlägi satmaga borçly. Şonuň ýaly-da, söwdagär goýlan warianty satyn alyp, ony amala aşyrmak kararyna gelse, satyjy esasy emlägi şertnamanyň eýesinden satyn almaga borçly. Bu, ýazyjylaryň alyjylara garanyňda has ýokary töwekgelçilige sezewar bolýandygyny aňladýar. Alyjylaryň ýitgileri şertnama üçin tölenen baýrak bilen çäklenýän bolsa-da, ýazyjylar aktiwleriň bazar bahasyna baglylykda has köp zady ýitirip bilerler.

Käbir şertnamalar söwdagärlere öz ygtyýarlyklarynyň möhleti gutarýança islän wagtyny ulanmaga hukuk berýär. Bulara adatça Amerikan wariant şertnamalary diýilýär. Munuň tersine, Europeanewropa saýlaw şertnamalary diňe möhleti gutaranda amala aşyrylyp bilner. Şeýle-de bolsa, bu konfessiýalaryň geografiki ýerleşişi bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny bellemelidiris.

Görnüş premium

Premiumyň bahasy köp faktorlara täsir edýär. Simplönekeýleşdirmek üçin, opsiýanyň bahasy azyndan dört elemente baglydyr diýip çaklap bileris: esasy aktiwleriň bahasy, iş taşlaýyş bahasy, möhleti gutarýança galan wagt we degişli bazaryň üýtgemegi (ýa-da indeks). Bu dört komponent, aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly jaňlaryň mukdaryna dürli täsirleri hödürleýär we opsiýalary goýýar.

Çagyryş opsiýalary premium

Saýlawlary premium goýuň

Aktiwleriň bahasynyň ýokarlanmagy

Reokarlaýar

Pese gaçýar

Iş taşlaýyş bahasy

Pese gaçýar

Reokarlaýar

Wagtyň azalmagy

Pese gaçýar

Pese gaçýar

Üýtgewsizlik

Reokarlaýar

Reokarlaýar

Elbetde, aktiwleriň bahasy we iş taşlaýyş bahasy jaňlaryň mukdaryna täsir edýär we garşy çykýar. Munuň tersine, az wagt, adatça, iki görnüş üçin hem premium bahalaryň arzan bolmagyny aňladýar. Munuň esasy sebäbi, söwdagärleriň şol şertnamalaryň peýdasyna öwrülmek ähtimallygynyň pes bolmagydyr. Beýleki tarapdan, üýtgäp durmagyň derejesi adatça premium bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Şeýle bolansoň, şertnama şertnamasy şol we beýleki güýçleriň birleşmeginiň netijesidir.

Grekler

Görnüşler Grekler şertnamanyň bahasyna täsir edýän birnäçe faktorlary ölçemek üçin döredilen gurallar. Aýratyn-da, dürli üýtgeýänlere esaslanyp belli bir şertnamanyň töwekgelçiligini ölçemek üçin ulanylýan statistiki gymmatlyklar. Esasy grekleriň käbirleri we a ölçän zatlarynyň gysgaça beýany:

 • Delta: opsiýa şertnamasynyň bahasynyň esasy aktiwleriň bahasyna görä näçe üýtgejekdigini ölçär. Mysal üçin, 0.6 belgili Delta, premium bahasynyň aktiwleriň bahasyndaky her 1 dollar üçin 0.60 dollar göçüp biljekdigini çaklaýar.

 • Gamma: wagtyň geçmegi bilen Deltadaky üýtgemeleriň tizligini ölçýär. Şeýlelik bilen Delta 0,6-dan 0.45-e üýtgese, “Gamma” opsiýalary 0,15 bolar.

 • Teta: şertnamalaryň möhletiniň bir gün azalmagy bilen baglanyşykly bahanyň üýtgemegini ölçär. Saýlaw şertnamasynyň möhleti ýakynlaşdygyça, baýragyň näçeräk üýtgemegine garaşylýar.

 • Vega: esasy aktiwiň göz öňünde tutulýan üýtgewsizliginiň 1% üýtgemegine degişlilikde şertnamanyň bahasynyň üýtgemegini kesgitleýär. “Vega” -nyň ýokarlanmagy, adatça jaňlaryň we goýulýanlaryň bahasynyň ýokarlanmagyny görkezer.

 • Rho: göterim derejeleriniň üýtgemegi bilen baglanyşykly garaşylýan bahanyň üýtgemegini ölçär. Göterim derejesiniň ýokarlanmagy, adatça, jaňlaryň köpelmegine we goýumlaryň azalmagyna sebäp bolýar. Şeýle bolansoň, Rho-nyň bahasy jaň opsiýalary üçin oňyn, goýmak opsiýalary üçin negatiw.

Köplenç ulanylýan ýagdaýlar

Kirpi

Opsiýalar şertnamalary hed gurallary hökmünde giňden ulanylýar. Gorag strategiýasynyň iň esasy mysaly söwdagärler üçin eýýäm saklaýan aksiýalaryna goýlan wariantlary satyn almakdyr. Bahalaryň arzanlamagy sebäpli esasy gymmaty ýitirilse, goýlan warianty ulanmak ýitgileri azaltmaga kömek edip biler.

Mysal üçin, Alisiň bazar bahasynyň ýokarlanmagyna umyt edip, 100 paýnamany 50 dollara satyn alandygyny göz öňüne getiriň. Şeýle-de bolsa, paýnamalaryň bahasynyň arzanlamagynyň öňüni almak üçin, her paýy üçin 2 dollar töläp, iş taşlaýyş bahasy 48 dollar bolan bahalary satyn almak kararyna geldi. Bazar peselse we aksiýa 35 dollara çenli azalsa, Elis ýitgileri azaltmak üçin şertnamasyny ýerine ýetirip, her paýyny 35 dollaryň ýerine 48 dollara satyp biler. Theöne bazar gülläp össe, şertnamany ýerine ýetirmek hökman däl we diňe tölenen mukdaryny ýitirer ($ 2 paý).

Şeýle ssenariýada, Elis hatda 52 dollar (her paý üçin $ 50 + 2) hem bozular, ýitgileri bolsa 400 $ (baýrak üçin 200 $ we her paýyny 48 dollara satsa 200 $) bilen çäklener.

Görnüş şertnamalary näme?

Spekulýatiw söwda

Görnüşler spekulýatiw söwda üçin hem giňden ulanylýar. Mysal üçin, emläk bahasynyň ýokarlanjakdygyna ynanýan söwdagär jaň görnüşini satyn alyp biler. Aktiwiň bahasy iş taşlaýyş bahasyndan ýokary bolsa, söwdagär bu mümkinçiligi ulanyp, arzanladyş bilen satyn alyp biler. Haçan-da aktiwleriň bahasy şertnamany girdeji getirjek görnüşde iş taşlaýyş bahasyndan ýokary ýa-da ondan pes bolsa, bu opsiýa pulda diýilýär. Edil şonuň ýaly-da, şertnamanyň bozulan nokadynda ýa-da ýitgisi bolan bolsa, puluň daşynda pul diýilýär.

Esasy strategiýalar

Söwda wariantlary bolanda, söwdagärler dört esasy pozisiýa esaslanýan strategiýalaryň giň toplumyny ulanyp bilerler. Satyn alyjy hökmünde jaň opsiýasyny (satyn almak hukugy) ýa-da opsiýa (satmak hukugy) satyn alyp bolýar. Writerazyjy hökmünde jaň satyp ýa-da opsiýa şertnamalaryny goýup bolýar. Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, ýazyjylar şertnamanyň eýesi ony ýerine ýetirmek kararyna gelse, emläkleri satyn almaga ýa-da satmaga borçly.

Söwda strategiýalarynyň dürli görnüşleri, jaň we şertnamalary baglaşmagyň dürli mümkin kombinasiýalaryna esaslanýar. Gorag goýmalary, ýapyk jaňlar, gezelenç we bogulmak şeýle strategiýalaryň käbir esasy mysallarydyr.

 • Gorag goýumy: eýýäm eýe bolan aktiwiň goýlan opsiýa şertnamasyny satyn almagy öz içine alýar. Bu, Elisiň öňki mysalda ulanan hedis strategiýasy. Portfolio ätiýaçlandyryşy diýlip hem atlandyrylýar, sebäbi maýa goýujyny potensial peselmekden goraýar, şol bir wagtyň özünde aktiwleriň bahasy ýokarlanan halatynda täsirini saklaýar.

 • Coverapyk jaň: eýýäm eýe bolan aktiwiň jaň görnüşini satmagy öz içine alýar. Bu strategiýa, goýumlaryndan goşmaça girdeji (opsiýa premium) gazanmak üçin maýa goýujylar tarapyndan ulanylýar. Şertnama ýerine ýetirilmese, emläklerini saklamak bilen baýrak alýarlar. Şeýle-de bolsa, bazar bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli şertnama ýerine ýetirilse, wezipelerini satmaga borçly.

 • Straddle: jaň satyn almak we birmeňzeş iş taşlaýyş bahalary we möhleti gutarýan senesi bilen şol bir emlägi goýmagy öz içine alýar. Aktiw, iki tarapa-da ýeterlik derejede hereket etse, söwdagäre girdeji almaga mümkinçilik berýär. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, söwdagär bazaryň üýtgemegine jedel edýär .

 • Geň galdyryjy: jaňy hem-de puldan daşary goýmagy (ýagny, jaň opsiýalary üçin bazar bahasyndan ýokary we aşakda goýlan opsiýalar üçin) bahany satyn almagy öz içine alýar. Esasan, bogun kemer ýaly, ýöne wezipäni döretmek üçin has az çykdajy bilen. Şeýle-de bolsa, bogun girdejili bolmak üçin has ýokary üýtgewsizligi talap edýär.

Üstünlikleri

 • Bazar töwekgelçiliklerinden goramak üçin amatly.

 • Spekulýatiw söwdada has çeýeligi.

 • Üýtgeşik töwekgelçilik / sylag görnüşleri bilen birnäçe kombinasiýa we söwda strategiýalaryna rugsat beriň.

 • Bullhli öküz, aýy we gapdal bazar meýillerinden girdeji almak mümkinçiligi.

 • Iş orunlaryna gireniňizde çykdajylary azaltmak üçin ulanylyp bilner.

 • Birnäçe söwdanyň bir wagtda ýerine ýetirilmegine rugsat beriň.

Adetmezçilikleri

 • Iş mehanizmleri we premium hasaplamak hemişe aňsat däl.

 • Esasanam şertnama ýazyjylary (satyjylar) üçin ýokary töwekgelçilikleri öz içine alýar

 • Adaty alternatiwalar bilen deňeşdirilende has çylşyrymly söwda strategiýalary.

 • Opsiýalar bazarlary köplenç pes likwidlilik bilen ýüzbe-ýüz bolup, söwdagärleriň köpüsi üçin özüne çekiji bolmaýar.

 • Saýlaw şertnamalarynyň premium bahasy gaty üýtgewsiz we möhleti ýakynlaşdygyça peselýär.

Görnüş

Opsiýalar we gelejek şertnamalary hem emele gelen gurallar, şonuň üçin käbir umumy ulanylyş ýagdaýlaryny görkezýär. Emma meňzeşliklerine garamazdan, ikisiniň arasynda çözgüt mehanizminde uly tapawut bar.

Saýlawlardan tapawutlylykda, gelejekdäki şertnamalar möhleti gutaranda elmydama ýerine ýetirilýär, ýagny şertnamanyň eýeleri esasy aktiwleri (ýa-da nagt görnüşinde) çalyşmaga kanuny taýdan borçly. Beýleki tarapdan, wariantlar diňe şertnamany saklaýan söwdagäriň islegi boýunça amala aşyrylýar. Şertnamanyň eýesi (alyjy) bu mümkinçiligi ulanýan bolsa, şertnama ýazyjysy (satyjy) esasy emlägi söwda etmäge borçly.

Pikirleri ýapmak

Adyndan görnüşi ýaly, opsiýalar maýa goýuja, bazar bahasyna garamazdan, geljekde aktiw satyn almak ýa-da satmak mümkinçiligini berýär. Şertnamalaryň bu görnüşi gaty köptaraply we dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner - diňe spekulýatiw söwda üçin däl, eýsem heder strategiýalaryny hem ýerine ýetirmek üçin.

Şeýle-de bolsa, söwda opsiýalarynyň, beýleki emele gelenler ýaly köp töwekgelçiligi öz içine alýandygyny bellemelidiris. Şonuň üçin şertnamanyň bu görnüşini ulanmazdan ozal söwdagärler onuň işleýşine gowy düşünmeli. Şeýle hem, jaňlaryň we çagyryşlaryň dürli kombinasiýalaryna we her strategiýa bilen baglanyşykly bolup biljek töwekgelçiliklere gowy düşünmek möhümdir. Şeýle hem, söwdagärler potensial ýitgileri çäklendirmek üçin tehniki we düýpli derňewler bilen birlikde töwekgelçiligi dolandyrmak strategiýalaryny ulanmagy göz öňünde tutmalydyrlar.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!